Förbundets stadgar

Stadgar för Svenska Stråklärarförbundet

Denna version är fastställd genom beslut vid årsmötena i Norrköping 2012-03-10 och Stockholm 2013-03-03.

 • § 1                 Förbundets namn
  Förbundets namn är Svenska Stråklärarförbundet.
 • § 2                 Målsättning och dess förverkligande

Förbundet har uteslutande pedagogiskt, icke fackligt—ekonomiskt syfte. Förbundets målsättning är att genom sammankomster, föredragsserier och publikationer behandla ämnen såsom stråkpedagogik, litteratur för stråkundervisning, interpretationsfrågor på olika nivåer, dessutom att föranstalta konsertverksamhet med stimulerande tävlingsmoment.

 • § 3                 Medel för täckande av förbundets omkostnader

Förbundets omkostnader bestrides genom årsavgifter, anslag och frivilliga gåvor.

 • § 4                 Medlemskap

Alla av förbundets syften intresserade personer kan antagas som medlemmar. Medlemskap anses gälla då årsavgiften är erlagd.

 • § 5                 Upphävande av medlemskap

Årsmötet bestämmer om medlems uteslutande. 

 • § 6                 Förbundets organisation

Förbundets verksamhet organiseras av en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt tre ledamöter utan speciell funktion. Samtliga styrelseledamöter väljs på 2 år. Tre suppleanter väljs på 2 år.

 • § 7                 Revisorer

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på 1 år. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelse i vilken även ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

 • § 8                 Årsmötet

Årsmötet hålls under första kvartalet. Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:

a. Styrelsens och revisorernas årsberättelse
b. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
c. Fastställande av arvoden för funktionärer
d. Val av styrelse och suppleanter
e. Val av revisorer och suppleanter
f. Övriga frågor

 • § 9                 Höstmöte

Följande ärende skall behandlas av höstmöte:   Fastställande av årsavgift för kommande år.

 • § 10               Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar kan endast ske vid två på varandra följande sammanträden av vilket det ena är ett årsmöte.

 • § 11               Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet kan endast ske genom två på varandra följande sammanträden av vilket det ena är årsmöte.