Tina Margareta Nilssen (NO)

Efter elva års erfarenhet av att undervisa på en rad universitet hemma och utomlands, har jag sett att en stor andel musiker och musikstudenter brottas med fysiska och mentala utmaningar som begränsar mängden övning och deras progression i studierna och/eller karriären. Som samhälle har vi blivit mer stillasittande och är därför svagare från ung ålder. Bland annat på grund av detta står den unga generationens musiker inför nya fysiska utmaningar. Jag har också ofta lagt märke till att musiker generellt saknar specifik kunskap om kroppen, och de överlåts i regel till metoder som inte är specifikt inriktade på musiker när de står inför musikerrelaterade belastningsskador.

Att vara musiker kräver mycket av individen, och studier bland professionella orkestermusiker visar att statistiken inte är speciellt upplyftande, varken när det gäller fysisk eller mental hälsa. Jag har därför en önskan om att bidra till att hjälpa musiker genom att tillgängliggöra relevant kunskap om kropp och sinne, speciellt tillrättalagd för musiker.

Genom utbildningar som bland annat musiker, ”rörelselära för pianister” (Universität der Künste, Berlin), massageterapeut (Axelsons gymnastiska institut), yogalärare och ”kinetic control”-terapeut har jag byggt en bro mellan min utövande verksamhet som pianist, min pedagogiska verksamhet och den kunskap som idag finns om kroppen – och som är under stadig utveckling genom forskning och metoder. Jag har vidare spetsat kunskapen in mot varje enskilt instrument och utifrån detta skapat en metod som skiljer sig från andra metoder och som fått namnet Timani.

I Timani använder vi oss av kunskap om kroppens anatomi och rörelse på ett relevant sätt för musikers behov och vardag vid instrumentet. Undervisningen består av introduktion i instrumentspecifik anatomi för musiker, övningar knutna till att förbättra muskelkoordination samt en direkt överföring av dessa kunskaper på att spela och sjunga. Man lär sig även att känna igen och analysera olika sätt att använda kroppen med instrumentet genom observation av medstudenter och att lyssna efter musklernas olika roller vid klangproduktion och frasering.

Syftet med denna kunskap är att ge musiker konkreta verktyg för ett sunt och naturligt sätt att använda kroppen medan man spelar och sjunger. Övningarna och den anatomiska kunskapen siktar till att göra musikerns dagliga övning vid instrumentet mer målinriktad och effektiv och att bidra till förebyggande av musikerrelaterade belastningsskador. Man lär sig också att analysera sina elever för att kunna förstå elevens begränsningar och möjligheter på ett djupare plan och på så sätt kunna ge mer anpassade instruktioner i undervisningen.

Timani fungerar som ett komplement till instrumental- och sångundervisning eller den spelstil man har valt. Den går inte på tvärs mot andra rörelseläror utan kompletterar snarare dessa med instrumentspecifik anatomi- och rörelsekunskap.

Genom mer kunskap om anatomi och rörelse skapar musikern ett bra fundament för att kunna spela och sjunga resten av livet utan onödiga fysiska besvär. Detta sker genom att jobba med förebyggande av skador, genom att lära om och tillämpa god hållning, fri andning och rätt mängd styrka i de ställen av kroppen där musikern behöver det.

Tina Margareta Nilssen

www.timani.no
www.timanicommunity.com