Svenska Stråklärarförbundet utlyser lärarstipendier ur nybildade Birgitta Fredricsons fond

Svenska Stråklärarförbundet (SSF) utlyser härmed fem lärarstipendier om 5000 kronor vardera ur Birgitta Fredricsons fond. Stipendierna kan sökas av medlemmar i SSF som arbetar aktivt som stråkpedagoger och kan uppvisa en kontinuerlig sådan verksamhet. Stipendierna kan sökas senast 15 december 2019. Medlem i SSF kan söka ett stipendium för 2020.

Stipendierna avser att bidra till personlig vidareutbildning och fortbildning i nyskapande anda inom stråkpedagogikens område. Ansökan skall avse att bidra till finansiering av deltagande i främst fortbildningskurser eller konferenser för stråklärare eller liknande ändamål, inom eller utom landet under 2020.

Stipendierna kan användas för rese- och uppehållskostnader och kursavgifter, men inte för lönekostnader, arvoden eller annan skattepliktig verksamhet och inte heller för kommersiell verksamhet som utgivning av fonogram eller litteratur eller till turnéverksamhet. Kurser eller kongresser anordnade av ESTA-förbund har hög prioritet vid bedömningen av ansökningarna.

Stipendiater utses bland i tid inkomna ansökningar och bedöms och beslutas av SSF:s styrelse. Besluten kan inte överklagas. För frågor och ytterligare upplysningar kontakta förbundssekreteraren.

Sök stipendium ur Birgitta Fredricsons fond här