Stadgar

Stadgar för Svenska Stråklärarförbundet
Denna version är fastställd genom beslut vid årsmötena i Norrköping 2012-03-10 och Stockholm 2013-03-03.

§1. Förbundets namn
Förbundets namn är Svenska Stråklärarförbundet.

§2. Målsättning och dess förverkligande
Förbundet har uteslutande pedagogiskt, icke fackligt eller ekonomiskt, syfte. Förbundets målsättning är att genom sammankomster, föredragsserier och publikationer behandla ämnen såsom stråkpedagogik, litteratur för stråkundervisning och interpretationsfrågor på olika nivåer, dessutom att föranstalta konsertverksamhet med stimulerande tävlingsmoment.

§3. Medel för täckande av förbundets omkostnader
Förbundets omkostnader bestrides genom årsavgifter, anslag och frivilliga gåvor.

§4. Medlemskap
Alla av förbundets syften intresserade personer kan antagas som medlemmar. Medlemskap anses gälla då årsavgiften är erlagd.

§5. Upphävande av medlemskap
Årsmötet bestämmer om medlems uteslutande.

§6. Förbundets organisation
Förbundets verksamhet organiseras av en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt tre ledamöter utan speciell funktion. Samtliga styrelseledamöter väljs på 2 år. Tre suppleanter väljs på 2 år.

§7. Revisorer
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på 1 år. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge revisionsberättelse i vilken även ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

§8. Årsmötet
Årsmötet hålls under första kvartalet. Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet:
a. Styrelsens och revisorernas årsberättelse
b. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
c. Fastställande av arvoden för funktionärer
d. Val av styrelse och suppleanter
e. Val av revisorer och suppleanter
f. Övriga frågor

§9. Höstmöte
Följande ärende skall behandlas av höstmötet: Fastställande av årsavgift för kommande år.

§10. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgar kan endast ske vid två på varandra följande sammanträden av vilket det ena är ett årsmöte.

§11. Upplösning av förbundet
Upplösning av förbundet kan endast ske genom två på varandra följande sammanträden av vilket det ena är ett årsmöte.